Konkurs plastyczny

Pod honorowym patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Norberta Rzepisko

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PAMIĘTAMY O NIEPODLEGŁEJ”

§ 1

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

1) Popularyzacja wiedzy z zakresu życia i dokonań Józefa Piłsudskiego.

2) Promowanie idei patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

3) Kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec własnego państwa i jego historii.

4) Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

§ 2

ORGANIZATAOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”.
 2. Adres Organizatorów:
 3. NZH „Czerwony MAK” – Ul. Słoneczna 6, 32 – 050 Skawina, tel.: 604 213 962;
 4. Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” – os. Powstań Narodowych 26/6, 61-214 Poznań, tel.: 691 742 123.
 5. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:

Pani: Anna Kałuża

Tel: 794 – 436 – 829     e -mail: anna.kaluza00@gmail.com

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Hasło tegorocznego konkursu brzmi: „Józef Piłsudski – żołnierz, polityk, mąż stanu”
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

a) Klasy podstawowe I – III

b) Klasy podstawowe IV – VI

c) Klasy podstawowe VII – VIII

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • W konkursie wziąć udział mogą: uczniowie szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, członkowie Niezależnego Związku Harcerstwa, członkowie innych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 • Prace można wysyłać w terminie od: 01.09 do 25.10.2020 roku na adres: nzh@czerwonymak.skawina.pl
 • Prace konkursowe można wysyłać w formie elektronicznej (zdjęcie/ skan) lub tradycyjnej, na adres: 32-050 Skawina, ul. Słoneczna 6 P.O. Box 84 POLAND.
 • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Naruszenie zasad Konkursu jest jednoznaczne z wycofaniem pracy konkursowej.
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 • Prace muszą być indywidulane.
 • Prace muszą zawierać informacje: imię i nazwisko, wiek oraz jednostkę organizacyjną autora pracy.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem nieodpłatnych praw do wykorzystania prac na następujących prawach eksploatacji: publikacja na stronie internetowej organizatora, publikacja na portalach społecznościowych organizatora, prezentowania prac na wystawach związanych z tematem Konkursu oraz na łamach pisma organizatora (Ułan Karpacki).
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Konkurs jest jednoetapowy
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Komendanta Niezależnego Związku „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino, Przedstawiciela Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” oraz Przedstawiciela z Biura Inicjatyw Społecznych.
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania.

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 07.11. 2020r.
 2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona i opublikowana na stronie: https://www.czerwonymak.skawina.pl/ i https://www.facebook.com/nzhczerwonymak/.

oraz na łamach pisma „Ułan Karpacki”.

§ 6

NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE

 1. Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z trzech kategorii wiekowych.
 2. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.