Italia 2019

Monte Cassino 2019

 

 

Opactwo Benedyktynów  na Monte Cassino

Polski cmentarz wojenny na Monte Cassino

 

Miasto Cassino – teren walk podczas wojny