Archiwalne

 • 2021,  Archiwalne

  Konkurs plastyczny ” Zaczęło się w Tobruku…”

  § 1

  CELE KONKURSU

  Celem konkursu jest:

  1. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i upamiętnianie w formie plastycznej historii naszego Narodu.
  2. Utrwalanie historii i tradycji oręża polskiego w walkach o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej.
  3. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec własnego państwa i jego historii.
  4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

  § 2

  ORGANIZATOR KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu jest Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”.
  2. Adres Organizatorów:
  3. NZH „Czerwony Mak” – ul. Słoneczna 6, 32-050 Skawina, tel. 604213962
  4. Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” – os. Powstań Narodowych 26/6, 61-214 Poznań, tel. 691742123.
  5. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:

  Pani Anna Kałuża tel. 794436829, e-mail: anna.kaluza@gmail.com

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

  § 3

  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Hasło tegorocznego konkursu brzmi: „Zaczęło się w Tobruku” – z okazji 80. rocznicy  obrony twierdzy Tobruk przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
  3. Klasy podstawowe: I – III
  4. Klasy podstawowe: IV – VI
  5. Klasy podstawowe: VII – VIII
  6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  7. W konkursie wziąć udział mogą: uczniowie szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, członkowie Niezależnego Związku Harcerstwa, członkowie innych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skawina.
  8. Prace można wysyłać w terminie od: 01.09 do 25.09.2021 roku na adres: nzh@czerwonymak.skawina.pl
  9. Prace konkursowe można wysyłać w formie elektronicznej (zdjęcie/ skan) lub tradycyjnej, na adres:  NZH „Czerwony Mak”  32-050 Skawina,          ul. Słoneczna 6
  10. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Naruszenie zasad Konkursu jest jednoznaczne z wycofaniem pracy konkursowej.
  11. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
  12. Prace muszą być indywidulane.
  13. Prace muszą zawierać informacje: imię i nazwisko, wiek oraz jednostkę organizacyjną autora pracy.
  14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem nieodpłatnych praw do wykorzystania prac na następujących prawach eksploatacji: publikacja na stronie internetowej organizatora, publikacja na portalach społecznościowych organizatora, prezentowania prac na wystawach związanych z tematem Konkursu oraz na łamach pisma organizatora (Ułan Karpacki).
  15. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

  § 4

  OCENA PRAC KONKURSOWYCH

  1. Konkurs jest jednoetapowy
  2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Komendanta Niezależnego Związku „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino, Przedstawiciela Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” oraz Przedstawiciela z Biura Inicjatyw Społecznych.
  3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

  1) trafność doboru tematu pracy,

  2) jakość wykonania,

  3) oryginalność,

  4) stopień trudności wykonania.

  • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

  § 5

   OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  1. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 02.10. 2021r.
  2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona i opublikowana na stronie: https://www.czerwonymak.skawina.pl/ i https://www.facebook.com/nzhczerwonymak/.

  oraz na łamach pisma „Ułan Karpacki”.

  § 6

  NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE

  1. Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z trzech kategorii wiekowych.
  2. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • 2021,  Archiwalne

  Konkurs Plastyczny “Pamiętamy o Niepodległej” – wręczenie nagród

  Wręczenie nagród Konkursu Plastycznego „PAMIĘTAMY O NIEPODLEGŁEJ” pod hasłem „Józef Piłsudski – żołnierz, polityk, mąż stanu” zorganizowanego przez Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” pod  honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.

  KATEGORIA – klasy IV-VI

  II miejsce – Anastazja WĄSIOŁEK, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie kl. 6b

  Wyróżnienie – Alicja OKARMUS, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie kl. 6b

  – Tomasz Kudła, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie Kl. 5a

  KATEGORIA – klasy VII-VIII

  I miejsce – Jagoda STOLARSKA Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie kl. 7b

  II miejsce – Emilia TRELA Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie kl. 7b

  III miejsce – Kamil BRAŃSKI Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie kl. 7d

  Wyróżnienie:

  – Natalia Tekieli  OKARMUS  Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie kl. 7d

  – Aleksandra GODAWA Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie kl. 7b

  PODZIĘKOWANIE

  Bardzo dziękujemy Pani Annie BIAŁY nauczycielce plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie za zaangażowanie w kształtowaniu postaw patriotycznych uczniów i upamiętnianie historii naszego Narodu w formie plastycznej.

 • 2021,  Archiwalne

  77 rocznica bitwy o Monte Cassino

           Profesor Wojciech Narębski wstąpił w 1937 r. do drużyny harcerskiej – „Błękitna Jedynka Żeglarska” im. Romualda Traugutta w Wilnie.  Przyrzeczenie harcerskie złożył w lipcu 1938 r. na obozie żeglarskim nad jeziorem Narocz a w roku 1939 zdobył stopień wywiadowcy. Uczęszczał do Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.

  W latach 1940 – 1941 działał w konspiracyjnej organizacji niepodległościowej   Związek Wolnych Polaków, w której był kierownikiem  sekcji zajmującej się  drukiem na powielaczu i kolportażem pisma ”Za naszą i waszą wolność”.18 kwietnia 1941 r. w Wilnie został aresztowany przez NKWD za działalność  konspiracyjną. Przebywał w więzieniu w Łukiszkach skąd został wywieziony  do ZSRR do miasta Gorkij.

  Traktat  Sikorski – Majski ogłoszony  30.VII. 1941 r. zobowiązywał  sowietów do udzielenia amnestii wszystkim  obywatelom polskim więzionym na terenie ZSRR i  zezwalał  na  utworzenie polskiej Armii w  ZSRR.  Zwolniony  na mocy amnestii z więzienia wyruszył w kierunku Uralu aby wstąpić do polskiego wojska.  Do Buzułuku dotarł  5.X.1941 r. gdzie zgłosił się  na ochotnika do Komendy Wojskowej .

  Miał  dopiero 16 lat gdy został przyjęty w szeregi Armii Polskiej w ZSRR  nazywanej Armią Andersa. Jako żołnierz 2 Korpusu Polskiego działał  w ruchu harcerskim należąc do Kręgu Starszych Harcerzy „Cannon Hall Camp” gdzie zdobył  w 1947 roku stopień Harcerza Orlego. Po powrocie do Kraju w lipcu  1947 r. związuje się z Kręgiem Starszoharcerskim   swojej dawnej Wileńskiej Błękitnej Jedynki Żeglarskiej.

  Jako instruktor w stopniu przewodnika zaczął współpracę z drużynami noszącymi miano Bohaterów Monte Cassino.  Stopień podharcmistrza  został mu nadany rozkazem z  dnia   11.XI.2006 roku a stopień harcmistrza rozkazem  z dnia 18 maja 2021 roku.