Konkurs plastyczny ” Zaczęło się w Tobruku…”

§ 1

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i upamiętnianie w formie plastycznej historii naszego Narodu.
 2. Utrwalanie historii i tradycji oręża polskiego w walkach o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej.
 3. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec własnego państwa i jego historii.
 4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

§ 2

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”.
 2. Adres Organizatorów:
 3. NZH „Czerwony Mak” – ul. Słoneczna 6, 32-050 Skawina, tel. 604213962
 4. Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” – os. Powstań Narodowych 26/6, 61-214 Poznań, tel. 691742123.
 5. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:

Pani Anna Kałuża tel. 794436829, e-mail: anna.kaluza@gmail.com

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Hasło tegorocznego konkursu brzmi: „Zaczęło się w Tobruku” – z okazji 80. rocznicy  obrony twierdzy Tobruk przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
 3. Klasy podstawowe: I – III
 4. Klasy podstawowe: IV – VI
 5. Klasy podstawowe: VII – VIII
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. W konkursie wziąć udział mogą: uczniowie szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, członkowie Niezależnego Związku Harcerstwa, członkowie innych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 8. Prace można wysyłać w terminie od: 01.09 do 25.09.2021 roku na adres: nzh@czerwonymak.skawina.pl
 9. Prace konkursowe można wysyłać w formie elektronicznej (zdjęcie/ skan) lub tradycyjnej, na adres:  NZH „Czerwony Mak”  32-050 Skawina,          ul. Słoneczna 6
 10. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Naruszenie zasad Konkursu jest jednoznaczne z wycofaniem pracy konkursowej.
 11. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 12. Prace muszą być indywidulane.
 13. Prace muszą zawierać informacje: imię i nazwisko, wiek oraz jednostkę organizacyjną autora pracy.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem nieodpłatnych praw do wykorzystania prac na następujących prawach eksploatacji: publikacja na stronie internetowej organizatora, publikacja na portalach społecznościowych organizatora, prezentowania prac na wystawach związanych z tematem Konkursu oraz na łamach pisma organizatora (Ułan Karpacki).
 15. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Konkurs jest jednoetapowy
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Komendanta Niezależnego Związku „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino, Przedstawiciela Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” oraz Przedstawiciela z Biura Inicjatyw Społecznych.
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania.

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 02.10. 2021r.
 2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona i opublikowana na stronie: https://www.czerwonymak.skawina.pl/ i https://www.facebook.com/nzhczerwonymak/.

oraz na łamach pisma „Ułan Karpacki”.

§ 6

NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE

 1. Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z trzech kategorii wiekowych.
 2. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.